Kestävä matkailu puhuttaa

Sanat kestävyys, vastuullisuus, hiilijalanjälki ja ilmastonmuutos ovat olleet vahvasti median, yksittäisten kansalaisten sekä yksityisten että julkisten organisaatioiden huulilla viimeisen reilun vuoden aikana. Huoli ympäristömme ja paikallisväestön hyvinvoinnista koskettaa myös matkailuelinkeinoa, jossa kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämisestä ja edistämisestä on viime vuosina tullut kuuma puheenaihe.

Matkailun osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on tällä hetkellä noin viisi prosenttia, mutta päästöjen odotetaan kasvavan nykyisestä jopa 130 prosenttia vuoteen 2035 mennessä matkailun kasvun myötä (Brown, A. 2019). Onneksi matkailijat tiedostavat yhä enenevissä määrin, että heidän valinnoillaan on vaikutusta. Vastuullisten matkavalintojen lisääntyminen, halu päästä tuntemattomille ja hiljaisille alueille sekä median ja lehdistön luoma sosiaalinen paine kestävyyskysymysten ympärillä alkavat vaikuttaa päätöksiin. Vaikka merkittävä osa maailman matkailijoista ei vielä ota huomioon kestävyyttä matkustuspäätöstä tehdessään, on yritysten ja matkailudestinaatioiden vastuulla juuri nyt tietoisuuden lisääminen kestävän matkailun tärkeydestä ja myös matkailijoiden kouluttaminen.

Monet viimeaikaiset kuluttajatutkimukset kertovat samaa kieltä; vastuullisuuden huomioiminen matkustuspäätöstä tehdessä on aina vain tärkeämpää, jopa kriittistä. Tämä nousee esille erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä. Erään tutkimuksen mukaan 73 % milleniaaleista on valmis maksamaan enemmän kestävistä tuotteista ja Z-sukupolven edustajista 65 % tutkii tuotteen alkuperän ennen sen ostoa (WTTC and Bloomberg Media Group Report 2019). Kansainväliset matkanjärjestäjät pitävät Sustainable Destination -ohjelmaa ja yleensä kestävää matkailua tärkeänä.

Mitä konkreettista hyötyä on kestävän matkailun edistämisestä?

Norjassa on tehty systemaattista työtä kestävän ja vastuullisen matkailun edistämiseksi jo yli kymmenen vuoden ajan ja maata käytetäänkin usein esimerkkinä kestävän matkailun mallimaana. Norjan Green Travel –sateenvarjomerkki ja Sustainable Destination –ohjelma ovat saaneet paljon huomiota myös maailmanlaajuisesti, ja kansainväliset matkanjärjestäjät pitävät Sustainable Destination -ohjelmaa ja yleensä kestävää matkailua tärkeänä. Tehty työ on myös vahvistanut Norjan matkailubrändiä ja esimerkiksi Visit Norwayn kestävän matkailun sivuilla viivytään keskimäärin kauemmin kuin sivuston muilla sivuilla. Kestävän matkailun avulla yrityksille, matkailun toimijoille ja kunnille on luotu puitteet rakentavalle yhteistyölle. Myös yhteistyö paikallisväestön kanssa on lisääntynyt. Systemaattisen kehittämistyön tuloksena matkailu huomioidaan entistä paremmin kuntien ja alueiden päätöksenteossa.  Lisäksi yöpymisten määrä on kasvanut ja median kiinnostus matkailualueita ja kestävästi toimivia yrityksiä kohtaan on lisääntynyt.

Suomen suosion matkailukohteena odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina, mikä merkitsee tarvetta kehittää entisestään matkailua kestävin periaattein muun muassa lisääntyvien asiakasvolyymien kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi sekä matkailun myönteisten vaikutusten lisäämiseksi. Kestävän matkailun huomioimisella ja siihen liittyvillä toimenpiteillä yritykset luovat myönteistä yrityskuvaa, lisäävät toimintansa uskottavuutta ja viestivät asiakkaille ja yhteistyökumppaneille arvoistaan. Tutkimusten mukaan asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia kestävästi toimivissa yrityksissä kuin muissa. Kestävät valinnat tarjoavat yrityksille myös kustannussäästöjä esimerkiksi energiansäästöratkaisujen tai hävikin vähentämisen avulla.

Mistä apua?

Mitä meidän pitäisi tehdä kestävien toimien lisäämiseksi? Mistä löydämme tietoa? Mikä olisi meille sopivin sertifiointi? Sertifioimmeko lainkaan? Miten tuomme näkyväksi omaa vastuullista toimintaa? Nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin matkailutoimijat etsivät parhaillaan vastauksia. Osaltaan näihin on jo saatu ratkaisuja Visit Finlandin tuottamien materiaalien ja työkalujen sekä Sustainable Travel Finland – destinaatio- ja yritystason ohjelmien kautta. Sekä destinaatio- että yritysohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, tehostaa ja yhtenäistää viestintää Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden kestävien matkustuspäätösten tekemistä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kuntien, matkailun alueorganisaatioiden ja matkailuyritysten välillä. Ohjelman pilotit ovat käynnissä ja ensimmäisiä tuloksia on jo nähtävillä. Mukaan on lähdössä yhä uusia alueita ympäri Suomen. Myös monet koulutus- ja kehittämishankkeet ovat edistäneet kestävän matkailun haltuunottoa. FCG:llä on ollut iloa tarjota omaa vankkaa kestävän matkailun osaamistaan moneen kehittämishankkeeseen ja myös tulevaisuus näyttää työntäyteiseltä!

Julkiset toimijat vahvemmin mukaan kestävän matkailun kehittämiseen

Kaupunkien strategiset tavoitteet ja toimet kuten ”Helsinki hiilineutraali vuonna 2035”, ”Tampere hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä” ja ”Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021” tukevat myös matkailutoimijoiden ponnistuksia, mutta yleisesti kunnat ovat vaihtelevin määrin panostaneet kestävän kehityksen edistämiseen. Erityisesti kunnissa, joissa matkailu on tärkeä elinkeino, olisi syytä nostaa matkailu mukaan kestävän kehityksen asialistalle ja keskusteluihin. Matkailualueiden ja yksittäisten yritysten on lähes mahdotonta viedä kestävää matkailua eteenpäin ilman julkisia toimijoita. Esimerkiksi kunta vastaa alueen kaavoituksesta ja sillä on jätehuoltoon liittyviä viranomaistehtäviä. ELY-keskuksella on puolestaan keskeinen rooli julkisen liikenteen järjestämisessä. Siksi kunnan ja muiden julkisten tahojen on tärkeää olla mukana myös kestävän matkailun kehittämisessä.

Viestintään panostettava

Matkailuyrityksemme ovat tehneet jo vuosia hyvää työtä kestävän matkailun eteen. Verrattuna moneen muuhun maahan, meillä on lähtökohtaisesti asiat hyvin, johtuen muun muassa perinteisitä toimintatavoistamme, luontosuhteestamme, hyvästä infrastruktuuristamme ja lainsäädännöstämme. Haasteena on edelleen kuitenkin se, ettemme tuo toimenpiteitämme näkyväksi asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Parinkymmenen kestävään ja vastuulliseen matkailuun panostavan yrityksen nettisivujen analyysi paljasti, että vain pienellä osalla asia oli esillä nettisivuilla. Osa näistä yrityksistä toi vastuullisuuden ja kestävyyden periaatteet ja toimenpiteet esille näyttävästi, mutta osalla nämä tiedot olivat hankalasti löydettävissä. Mikäli haluamme menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja viedä Suomea eteenpäin kestävän matkailun maana, on meidän viestittävä aktiivisesti teoistamme ja tehtävä se niin sanotusti ”rinta rottingilla!”

Mistä resurssit?

Matkailun alueorganisaatioilla on tulevaisuudessa nykyistä merkittävämpi rooli matkailualueen kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Niiden tulee pystyä kannustamaan koko matkailukenttää ja matkailualueeseen liittyviä muita toimialoja sitoutumaan kestävän kehityksen toimintamalleihin kestävän matkailuelinkeinon turvaamiseksi. Millä toimintamallilla ja millä henkilö- ja toimintaresursseilla tämä tehdään, on yksi tärkeimmistä asioista, mikä alueilla tulee lähivuosina ratkaista. Tähän tarvitaan niin julkista kuin merkittävää yksityistäkin panostusta.

Lopun muistilista kestävän matkailun edistämiseksi:

  • Tehkää laaja-alaista yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa
  • Integroikaa kestävä matkailu kunnan, seutukunnan ja maakuntien strategioihin ja ohjelmiin
  • Käynnistäkää yhdessä toimenpiteitä sekä ohjelmia asioiden edistämiseksi
  • Osoittakaa resursseja kehittämistyön koordinointiin ja toteutukseen
  • Muistakaa, että kestävä matkailu on muutakin kuin ilmastonmuutosta
  • Moni asia on meillä jo hyvällä malilla – kertokaa siitä myös muille!

Hyvää joulunodotusta kaikille!

Nina Vesterinen,

kestävän matkailun johtava asiantuntija,

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy